Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Narathiwat of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ทส.ร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

ทส.ร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
 
ทส.ร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

 

เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 5 "กัณฑ์ชูชก 79 พระคาถา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา
          โดยในวันนี้ (5 กรกฎาคม 2560) ผู้แทนกระทรวงฯ โดยนางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพ