Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Provincial Office of Natural Resources and Environment Narathiwat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผอ.สนง.ทสจ.นะ. มอบหมาย น.ส.ธิดา ฉันทศิริรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564